WITAMY NA NASZEJ STRONIE

KLUB SPORTOWY ??WISKORD SZCZECIN? jest organizacj? na terenie prawobrze??nych dzielnic Szczecina, kt??ra w procesie treningu sportowego i wychowania przez sport, daje mo??liwo??? uzyskiwania rezultat??w sportowych,

Zostań
jednym z nas

kayak

licz?cych si? na krajowej i mi?dzynarodowej arenie. Klub istnieje od 1947 roku. Zajmuje si? szkoleniem sportowym tylko w jednej dyscyplinie – kajakarstwie. Wynikiem wieloletniej dzia??alno??ci s? osi?gane rezultaty naszych wychowanków w przesz??o??ci i obecnie ( wychowanek - Daniel J?draszko, srebrny medalista IO Sydney, 8 miejsce IO Ateny ).

Do roku 2001 tj. do momentu upad??o??ci zak??adu patronackiego funkcjonowali??my jako zak??adowy klub sportowy. Obecnie utrzymujemy si? wy???cznie ze ??rodków gminnych, a nasz obszar dzia??ania obejmuje dzielnice o znacznym bezrobociu.

panorama

Rozkład zajęć
treningowych

Mistrzostwa Szczecina w Kajakarstwie

Aktualności

Kontakt

Klub Sportowy Wiskord Szczecin

ul. Traktorowa 1
70-716 Szczecin

tel: 91 460 64 28
e-mail: kontakt@wiskord.szczecin.pl

Nazwa banku: Millennium Bank
Numer konta:
66 1160 2202 0000 0003 5284 0608

Nasi Sponsorzy:

MADRAS STYL meble i ??wiat??oMADCATMiasto Szczecin